Půjčovna lodí

ceník vybavení

Půjčujeme vybavení

Půjčujeme vybavení

Půjčujeme kánoe

Půjčujeme kanoe

vybavení půjčovné 1 – 3 dny 4 a více dní pořizovací cena
laminátová kanoe 100,- Kč/den 90,- Kč/den 10 000,- Kč
pádlo – singl 20,- Kč/den 15,- Kč/den 700,- Kč
pádlo – kajak 30,- Kč/den 20,- Kč/den 900,- Kč
plovací vesta 25,- Kč/den 20,- Kč/den 900,- Kč
helma 20,- Kč/den 15,- Kč/den 500,- Kč
lodní vak 25,- Kč/den 20,- Kč/den 900,- Kč
barel 20,- Kč/den 15,- Kč/den 800,- Kč
házečka 25,- Kč/den 20,- Kč/den 600,- Kč
vybavení půjčovné 1 – 3 dny 4 a více dní pořizovací cena

podmínky nájmu vybavení

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např.oheň).
 2. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 3. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo dle písemné dohody.
 4. Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 5. Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
 6. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku, která je uvedena ve smlouvě o nájmu vybavení, pod heslem „pořizovací cena“.
 7. V případě porušení stanovených Podmínek nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 8. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 9. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 10. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
 11. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
 12. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

ke stažení